Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

payfull.com websitesini (kısaca“WEBSITE” olarak anılacaktır) kullananlar veya herhangi bir şekilde SİTE ’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabuletmiş sayılmaktadır.

1. Bu SİTE ‘de sunulan içerikler yine bu sitenin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd. No:62, 34770,
34771Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Fincore Finansal Teknolojiler A.Ş. (kısaca FINCORE olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. SİTE ’nin yasal sahibi FINCORE olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FINCORE ‘a aittir.

2. FINCORE gerektiği zaman kullanım koşullarını değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak WEBSITE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

3. WEBSITE hizmetlerinden yararlanan ve WEBSITE ‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi FINCORE tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

4. FINCORE bu WEBSITE ‘de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5. FINCORE, WEBSITE üzerinden sunacağı içerik ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir. İçerik ve hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri WEBSITE ‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

6. WEBSITE üzerinden, FINCORE ‘un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka WEBSITElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler WEBSITE ziyaretçilerine yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir WEBSITEsini veya o WEBSITEyi işleten kişiyi desteklememekte veya referans olmamaktadır.
Link verilen WEBSITEnin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. WEBSITE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web WEBSITEleri ve içerikleri hakkında FINCORE ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu WEBSITElerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ziyaretçilerin kendi sorumluluğundadır.

7. FINCORE işbu WEBSITE ve WEBSITEuzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve WEBSITE‘yi kullanma koşulları ile WEBSITE ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir. WEBSITE ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayınıdurdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. WEBSITE ‘nin kullanımı ya daWEBSITE ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullarlink verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. WEBSITE ‘ye üye olan ya daWEBSITE ‘deki formlardan herhangi birini dolduran kişi FINCORE ‘un bülten vekampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

8. WEBSITE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı FINCORE ‘un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, FINCORE çalışanlarının ve yöneticilerinin, FINCORE yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. FINCORE üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 10. İşbu WEBSITE ‘nin sahibi FINCORE‘dur. Bu WEBSITE ‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vediğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve WEBSITE ‘nin sunumu FINCORE‘un ya da FINCORE ‘un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu WEBSITE ‘deki bilgilerin ya da WEBSITE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, WEBSITEsi, software-code ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile WEBSITE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel,işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların velistelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı,satılması yasaktır. WEBSITE ziyaretçisi yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan WEBSITE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FINCORE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ziyaretçi FINCORE hizmetlerini, FINCORE ve WEBSITE bilgilerini ve FINCORE ‘un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının FINCORE‘un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve FINCORE ‘un yazılı izni ile mümkündür.

11. FINCORE, WEBSITE üzerinden ziyaretçiler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “WEBSITE Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. FINCORE aynı zamanda ziyaretçinin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, WEBSITE ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Ziyaretçilere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak FINCORE için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya FINCORE ‘un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek yada ziyaretçilerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

12. İşbu WEBSITE Kullanım Koşulları dâhilinde FINCORE tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde FINCORE; FINCOREhizmetleri, FINCORE bilgileri, FINCORE telif haklarına tâbi çalışmaları, FINCORE ticari markaları, FINCORE ticari görünümü veya bu WEBSITE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

13. FINCORE, WEBSITE‘ye erişilmesi, WEBSITE‘nin ya da WEBSITE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. FINCORE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebeplerneticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu WEBSITE ‘ye ya da link verilen diğer WEBSITE’lerine erişilmesi ya da WEBSITE‘nin kullanılması ile FINCORE‘un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

14. FINCORE, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ziyaretçi
busözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden birdevir girişimi geçersizdir.

15. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, FINCORE işbu WEBSITE Kullanım Koşullarını geç
ifa etmekten veya ifa etmemekten yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FINCORE açısından,gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için FINCORE ‘un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

16. İşbu “WEBSITE Kullanım Koşulları”ve WEBSITE Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir. İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. FINCORE ‘un,ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

17. İşbu WEBSITE Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, FINCORE tarafından WEBSITEiçeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Ziyaretçiler, işbusözleşme hükümlerini WEBSITE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. FINCORE, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek WEBSITE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Cookies in Chrome

Cookies in Internet Explorer

Cookies in Mozilla Firefox